REKLAMACJA TOWARU

Wszystkie produkty zakupione w sklepie objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy przez okres 2 lat od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 • Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.
   
 • W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.

Pamiętaj:

Wybierz pewny sposób dostarczenia przesyłki, np. skorzystaj z usług kuriera, a w ostateczności - nadaj paczkę z tzw. potwierdzeniem nadania.

 


Krok po kroku - sposób tradycyjny

 • Wypełnij formularz reklamacyjny (wzór do pobrania tutaj - PDF)
 • Wyślij reklamowany produkt razem z formularzem na adres:

Chromemaster Automotive
ul. Przyrodników 1H, 80-298 Gdańsk
z dopiskiem „Reklamacja”

Krok po kroku - sposób elektroniczny

 • Zrób zdjęcia reklamowanego towaru uwidaczniające powód zgłoszenia.
 • Wyślij na adres biuro@chromemaster.pl zgłoszenie reklamacyjne wraz z załączonymi zdjęciami
 • Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem otrzymasz od Nas informację czy konieczne jest wysłanie do Nas towaru.


Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

 •       Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: (i) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. http://www.wiih.org.pl/); (ii) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html); (iii) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/)
 •       Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 •       Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem w sprawie ODR”.
 •       Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR:

 

ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.