POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-TUNINGOWY.PL


SPIS TREŚCI:


1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.    PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3.    CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4.    ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
5.    PROFILOWANIE  W SKLEPIE INTERNETOWYM
6.    PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7.    COOKIES  W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.    Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.


1.2.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka CHROMEMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mrągowie (adres siedziby: Bagienice 7, 11-700 Mrągowo i adres do korespondencji: ul. Przyrodników 1H, 80-298 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000932721; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł; NIP 7422281858, REGON 520720973, adres poczty elektronicznej: sales@chromemaster.eu, numer telefonu: (+48) 608 507 248 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.


1.3.    Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


1.4.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.


1.5.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


1.6.    Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


1.7.    Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.


2.    PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH


2.1.    Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


2.2.    Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.


3.    CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM


3.1.    Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


3.2.    Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umówArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji marketingowych od Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AdministratorzeDane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działaniaArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu InternetowegoDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie InternetowymArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży ProduktówDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

4.    ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM


4.1.    Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.


4.2.    Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


4.3.    Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.


4.4.    Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:


4.4.1.    przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
4.4.2.    podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
4.4.3.    dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.4.4.    dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


5.    PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM


5.1.    Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.


5.2.    Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.


5.3.    Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.


5.4.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


6.    PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


6.1.    Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.


6.2.    Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


6.3.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6.4.    Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6.5.    Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


6.6.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.


7.    COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA


7.1.    Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie


7.2.    Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę: 1)    własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz 2)    należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego: 1)    sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz 2)    stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)Ze względu na cel ich stosowania: 1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego), 2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę), 3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie reklam, ich personalizacji, mierzeniu skuteczności i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe albo inne strony należące do tych samych sieci reklamowych co Sklep Internetowy)

7.3.    Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

7.4.    Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie,

(2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”,

(3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:

(1) kliknij menu „Narzędzia”,

(2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”,

(3) przejdź do zakładki „Ogólne”,

(4) przejdź do zakładki „Ustawienia”,

(5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,

(2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari:

(1) kliknij menu „Preferencje”,

(2) przejdź do zakładki „Prywatność”,

(3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie:

https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

7.5.    Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).


7.6.    Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge


7.7.    Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.


7.8.    Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


7.9.    W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites


7.10.    Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Meta dostarczanej przez firmę Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Meta możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content


7.11.    Zarządzanie działaniem Piksela Meta jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1.    Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

 

 

PRIVACY POLICY

SKLEP-TUNINGOWY.PL ONLINE STORE

CONTENTS:

1.    
GENERAL PROVISIONS
2.    
BASIS OF DATA PROCESSING
3.    
PURPOSE, BASIS, AND PERIOD OF DATA PROCESSING IN THE ONLINE STORE
4.    
RECIPIENTS OF DATA IN THE ONLINE STORE
5.    
PROFILING IN THE ONLINE STORE
6.    
RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
7.    
COOKIES IN THE ONLINE STORE AND ANALYTICS
8.    
FINAL PROVISIONS

1.    GENERAL PROVISIONS

1.1.         This privacy policy of the Online Store is for informational purposes, which means that it does not constitute a source of obligations for Service Recipients or Customers of the Online Store. The privacy policy primarily contains the rules regarding the processing of personal data by the Administrator in the Online Store, including the basis, purposes and period of personal data processing and the rights of data subjects, as well as information on the use of cookies and analytical tools in the Online Store.

1.2.         Administratorpersonal data collected via the Online Store is the company CHROMEMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ with its registered office in Mrągowo (registered office address: Bagienice 7, 11-700 Mrągowo and correspondence address: ul. Przyrodników 1H, 80-298 Gdańsk), entered into the National Register of Entrepreneurs Court Register under KRS number: 0000932721; registry court where the company's documentation is kept: District Court in Olsztyn, 8th Commercial Division of the National Court Register; share capital in the amount of: PLN 50,000.00; NIP 7422281858, REGON 520720973, e-mail address: sales@chromemaster.eu , telephone number: (+48) 608 507 248 - hereinafter referred to as the "Administrator" and being at the same time the Online Store Service Provider and the Seller.

1.3.         Personal data in the Online Store are processed by the Administrator in accordance with applicable law, in particular in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and regarding free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) - hereinafter referred to as "GDPR" or "GDPR Regulation". The official text of the GDPR Regulation:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.         Using the Online Store, including making purchases, is voluntary. Similarly, the provision of personal data by the Service User or Customer using the Online Store is voluntary, subject to two exceptions: (1) concluding contracts with the Administrator - failure to provide it in the cases and to the extent indicated on the Online Store website and in the Online Store Regulations and this privacy policy personal data necessary to conclude and perform the Sales Agreement or the contract for the provision of Electronic Services with the Administrator results in the inability to conclude this contract. In such a case, providing personal data is a contractual requirement and if the data subject wants to conclude a contract with the Administrator, he or she is obliged to provide the required data. Each time, the scope of data required to conclude a contract is previously indicated on the Online Store website and in the Online Store Regulations; (2) statutory obligations of the Administrator - providing personal data is a statutory requirement resulting from generally applicable legal provisions imposing an obligation on the Administrator to process personal data (e.g. data processing for the purpose of keeping accounting books) and failure to provide them will prevent the Administrator from performing these obligations.

1.5.         The Administrator takes special care to protect the interests of persons whose personal data he processes, and in particular he is responsible and ensures that the data collected by him are: (1) processed in accordance with the law; (2) collected for specified lawful purposes and not subjected to further processing that is incompatible with those purposes; (3) substantively correct and adequate in relation to the purposes for which they are processed; (4) stored in a form enabling identification of data subjects for no longer than is necessary to achieve the purpose of processing, and (5) processed in a way that ensures appropriate security of personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing and accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organizational means.

1.6.         Considering the nature, scope, context, and purposes of processing as well as the risk of violating the rights and freedoms of natural persons with varying probability and severity of threat, the Administrator implements appropriate technical and organizational measures to ensure that processing takes place in accordance with the GDPR Regulation and to be able to demonstrate this. These measures are reviewed and updated as necessary. The Administrator uses technical measures to prevent unauthorized persons from obtaining and modifying personal data sent electronically.

1.7.         All words, expressions and acronyms appearing in this privacy policy and beginning with a capital letter (e.g. Seller, Online Store, Electronic Service) should be understood in accordance with their definition contained in the Online Store Regulations available on the Online Store website.

2.    BASIS OF DATA PROCESSING

2.1.         The administrator is entitled to process personal data in cases where and to the extent that at least one of the following conditions is met: (1) the data subject has consented to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes. ; (2) processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or to take steps at the request of the data subject before concluding the contract; (3) processing is necessary to fulfill the legal obligation imposed on the Administrator; or (4) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Administrator or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data , in particular when the data subject is a child.

2.2.         The processing of personal data by the Administrator requires each time at least one of the grounds indicated in point. 2.1 privacy policy. The specific basis for the processing of personal data of Service Recipients and Online Store Customers by the Administrator is indicated in the next point of the privacy policy - in relation to the given purpose of processing personal data by the Administrator.

3.    PURPOSE, BASIS, AND PERIOD OF DATA PROCESSING IN THE ONLINE STORE

3.1.         Each time, the purpose, basis, and period as well as the recipients of personal data processed by the Administrator result from the actions taken by a given Service Recipient or Customer in the Online Store or by the Administrator. For example, if the Customer decides to make purchases in the Online Store and chooses personal collection of the purchased Product instead of a courier shipment, his or her personal data will be processed to execute the concluded Sales Agreement but will no longer be made available to the carrier carrying out the shipment on behalf of the Administrator.

3.2.         The Administrator may process personal data within the Online Store for the following purposes, on the basis and during the periods indicated in the table below:

Purpose of data processing

Legal basis for data processing

Data storage period

Execution of the Sales Agreement or the contract for the provision of Electronic Services or acting at the request of the data subject before concluding the above-mentioned contracts

Article 6(1) 1 letter b) GDPR Regulations (performance of the contract) - processing is necessary to perform the contract to which the data subject is a party or to act at the request of the data subject before concluding the contract.  

The data is stored for the period necessary for the execution, termination, or expiration of the contract otherwise concluded Sales Agreements or agreements for the provision of Electronic Services.

direct marketing

Article 6(1) 1 letter f) GDPR Regulations (legitimate interest of the administrator) - processing is necessary for the purposes of the legitimate interests of the Administrator - consisting in taking care of the interests and good image of the Administrator, his Online Store and striving to sell Products.  

The data is stored for the duration of the legally justified interest pursued by the Administrator, but no longer than the period of limitation of the Administrator's claims against the data subject in connection with the business activity conducted by the Administrator. The limitation period is determined by legal provisions, particularly the Civil Code (the basic limitation period for claims related to running a business is three years, and for the Sales Agreement - two years). The administrator may not process data for direct marketing purposes if the data subject expresses an effective objection in this regard.

Marketing

Article 6(1) 1 letter a) GDPR Regulations (consent) - the data subject has consented to the processing of his or her personal data to receive marketing information from the Administrator.  

The data is stored until the data subject withdraws his or her consent to further processing of his or her data for this purpose.

Bookkeeping

Article 6(1) 1 letter c) GDPR Regulations in connection with joke. 74 section 2 of the Accounting Act, i.e. of January 30, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 395, as amended) - processing is necessary to fulfill the legal obligation imposed on the Administrator

The data is stored for the period required by law requiring the Administrator to store accounting books (5 years from the beginning of the year following the financial year to which the data relates).

Determining, pursuing, or defending claims that may be raised by the Administrator or that may be raised against the Administrator

Article 6(1) 1 letter f) GDPR Regulations (legitimate interest of the administrator) - processing is necessary for the purposes of the legitimate interests of the Administrator - consisting in determining, pursuing, or defending claims that may be raised by the Administrator or that may be raised against the Administrator.  

The data is stored for the duration of the legally justified interest pursued by the Administrator, but no longer than the limitation period for claims that may be raised against the Administrator (the basic limitation period for claims against the Administrator is six years).

Using the Online Store website and ensuring its proper operation

Article 6(1) 1 letter f) GDPR Regulations (legitimate interest of the administrator) - processing is necessary for the purposes arising from the legitimate interests of the Administrator - consisting in running and maintaining the website of the Online Store

The data is stored for the duration of the legally justified interest pursued by the Administrator, but no longer than the period of limitation of the Administrator's claims against the data subject in connection with the business activity conducted by the Administrator. The limitation period is determined by legal provisions, particularly the Civil Code (the basic limitation period for claims related to running a business is three years, and for the Sales Agreement - two years).

Keeping statistics and analyzing traffic in the Online Store

Article 6(1) 1 letter f) GDPR Regulations (legitimate interest of the administrator) - processing is necessary for the purposes of the legitimate interests of the Administrator - consisting in keeping statistics and analyzing traffic in the Online Store to improve the functioning of the Online Store and increase the sales of Products

The data is stored for the duration of the legally justified interest pursued by the Administrator, but no longer than the period of limitation of the Administrator's claims against the data subject in connection with the business activity conducted by the Administrator. The limitation period is determined by legal provisions, particularly the Civil Code (the basic limitation period for claims related to running a business is three years, and for the Sales Agreement - two years).

4.    RECIPIENTS OF DATA IN THE ONLINE STORE

4.1.         For the proper functioning of the Online Store, including the implementation of concluded Sales Agreements, it is necessary for the Administrator to use the services of external entities (such as e.g. software supplier, courier, or payment processor). The Administrator only uses the services of such processors who provide sufficient guarantees of implementing appropriate technical and organizational measures so that the processing meets the requirements of the GDPR and protects the rights of data subjects.

4.2.         Personal data may be transferred by the Administrator to a third country, and the Administrator ensures that in such a case it will be done in relation to a country ensuring an adequate level of protection - in accordance with the GDPR Regulation, and in the case of other countries that the transfer will take place because of standard data protection clauses. The administrator ensures that the data subject can obtain a copy of his or her data. The Administrator transfers the collected personal data only in the case and to the extent necessary to achieve the given purpose of data processing in accordance with this privacy policy.

4.3.         Data is not transferred by the Administrator in every case and not to all recipients or categories of recipients indicated in the privacy policy - the Administrator transfers data only when it is necessary to achieve a given purpose of personal data processing and only to the extent necessary to achieve it. For example, if the Customer uses personal collection, his data will not be transferred to the carrier cooperating with the Administrator.

4.4.         Personal data of Service Recipients and Customers of the Online Store may be transferred to the following recipients or categories of recipients:

1.1.1.      carriers / forwarders / courier brokers / entities handling the warehouse and/or the shipping process - in the case of a Customer who uses the Online Store to deliver the Product by post or courier, the Administrator provides the Customer's collected personal data to the selected carrier, forwarder or intermediary carrying out the shipment at the request of the Administrator, and if the shipment takes place from an external warehouse - to the entity handling the warehouse and/or the shipping process - to the extent necessary to deliver the Product to the Customer.

1.1.2.      entities handling electronic or payment card payments– in the case of a customer who uses electronic or payment card payment in the Online Store, the Administrator provides the Customer's collected personal data to the selected entity handling the above payments in the Online Store at the request of the Administrator to the extent necessary to handle the payment made by the Customer.

1.1.3.      service providers supplying the Administrator with technical, IT and organizational solutions enabling the Administrator to conduct business activities, including the Online Store and the Electronic Services provided through it(in particular suppliers of computer software for running the Online Store, e-mail and hosting providers and suppliers of software for managing the company and providing technical assistance to the Administrator) - the Administrator provides the collected personal data of the Customer to a selected supplier acting on his behalf only in the case and to the extent necessary to complete a given purpose of data processing in accordance with this privacy policy.

1.1.4.      providers of accounting, legal and advisory services providing the Administrator with accounting, legal or advisory support(in particular an accounting office, a law firm or a debt collection company) - The Administrator makes the Customer's collected personal data available to a selected supplier acting on its behalf only in the case and to the extent necessary to achieve a given purpose of data processing in accordance with this privacy policy.

5.    PROFILING IN THE ONLINE STORE

5.1.         The GDPR requires the Administrator to provide information about automated decision-making, including profiling, as referred to in Art. 22 section 1 and 4 of the GDPR, and - at least in these cases - important information about the principles of their implementation, as well as the importance and expected consequences of such processing for the data subject. The Administrator provides information regarding possible profiling in this point of the privacy policy.

5.2.         The Administrator may use profiling in the Online Store for direct marketing purposes, but decisions made on its basis by the Administrator do not concern the conclusion or refusal to conclude a Sales Agreement or the possibility of using Electronic Services in the Online Store. The effect of using profiling in the Online Store may be, for example, granting a given person a discount, sending him a discount code, reminding him about unfinished purchases, sending a Product proposal that may correspond to the interests or preferences of a given person or proposing better conditions compared to the standard offer of the Online Store. Despite profiling, a given person can freely decide whether he or she wants to take advantage of the discount obtained in this way or better conditions and make a purchase in the Online Store.

5.3.         Profiling in the Online Store involves the automatic analysis or forecast of a given person's behavior on the Online Store's website, e.g. by adding a specific Product to the cart, browsing the page of a specific Product in the Online Store or by analyzing the previous history of purchases made in the Online Store. The condition for such profiling is that the Administrator has the personal data of a given person to be able to send him, for example, a discount code.

5.4.         The data subject has the right not to be subject to a decision which is based solely on automated processing, including profiling, and which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her.

6.    RIGHTS OF THE DATA SUBJECT

6.1.         Right of access, rectification, restriction, deletion, or transfer– the data subject has the right to request from the Administrator access to his or her personal data, rectification, deletion ("right to be forgotten") or restriction of processing and the right to object to the processing, and has the right to transfer his or her data. Detailed conditions for exercising the above-mentioned rights are indicated in Art. 15-21 of the GDPR Regulations.

6.2.         The right to withdraw consent at any time– a person whose data is processed by the Administrator because of consent (pursuant to Article 6(1)(a) or Art. 9 section 2 letter a) of the GDPR), has the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out because of consent before its withdrawal.

6.3.         The right to lodge a complaint with the supervisory authority– the person whose data is processed by the Administrator has the right to lodge a complaint with the supervisory authority in the manner and manner specified in the provisions of the GDPR Regulation and Polish law, particularly the Personal Data Protection Act. The supervisory authority in Poland is the President of the Personal Data Protection Office.

6.4.         Right to object– the data subject has the right to object at any time – for reasons related to his or her situation – to the processing of personal data concerning him or her based on Art. 6 section 1 letter e) (public interest or tasks) or f) (legitimate interest of the administrator), including profiling based on these provisions. In such a case, the Administrator is no longer allowed to process this personal data, unless he demonstrates the existence of valid legally justified grounds for processing, overriding the interests, rights and freedoms of the data subject, or grounds for establishing, pursuing, or defending claims.

6.5.         Right to object to direct marketing- if personal data are processed for the purposes of direct marketing, the data subject has the right to object at any time to the processing of personal data concerning him or her for the purposes of such marketing, including profiling, to the extent that the processing is related to such direct marketing.

6.6.         To exercise the rights referred to in this point of the privacy policy, you can contact the Administrator by sending an appropriate message in writing or by e-mail to the Administrator's address indicated at the beginning of the privacy policy.

7.    COOKIES IN THE ONLINE STORE AND ANALYTICS

7.1.         Cookies are small text information in the form of text files, sent by the server and saved on the side of the person visiting the Online Store website (e.g. on the hard drive of a computer, laptop or on the memory card of a smartphone - depending on the device used). visitors to our Online Store). Detailed information on cookies, as well as the history of their creation, can be found, among others, at: here: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2.         Cookies that can be sent by the Online Store website can be divided into different types, according to the following criteria:

Because of their supplier: 1)   own (created by the Administrator's Online Store website) and 2)   belonging to third parties/entities (other than the Administrator)

Due to their storage period on the device of the person visiting the Online Store website: 1)   session cookies (stored until you log out of the Online Store or turn off your web browser) and 2)   permanent (stored for a specified period, defined by the parameters of each file, or until manually deleted)

Due to the purpose of their use: 1) necessary (enabling the proper functioning of the Online Store website), 2) functional/preferential (enabling the adjustment of the Online Store website to the preferences of the person visiting the website), 3) analytical and performance (collecting information on how to use the Online Store website), 4) marketing, advertising, and social media (collecting information about a person visiting the Online Store website in order to display ads to that person, personalize them, measure effectiveness and conduct other marketing activities, including on websites separate from the Online Store website, such as social networking sites or other websites belonging to the same advertising networks as the Online Store)

7.3.         Administratormay process data contained in Cookies when visitors use the Online Store website for the following specific purposes:

Purposes of using cookies in the Administrator's Online Store

identifying Service Users as logged in to the Online Store and showing that they are logged in (necessary cookies)

remembering Products added to the cart to place an Order (necessary Cookies)

remembering data from completed Order Forms, surveys, or login details to the Online Store (necessary and/or functional/preferential Cookies)

adapting the content of the Online Store website to the individual preferences of the Service User (e.g. regarding colors, font size, page layout) and optimizing the use of the Online Store websites (functional/preference cookies)

keeping anonymous statistics showing how the Online Store website is used (analytical and performance cookies)

displaying and rendering ads, limiting the number of ad views and ignoring ads that the Service User does not want to see, measuring the effectiveness of ads, as well as personalizing ads, i.e. examining the behavioral characteristics of people visiting the Online Store through anonymous analysis of their activities (e.g. repeated visits to specific websites, keywords, etc.) in order to create their profile and provide them with advertisements tailored to their expected interests, also when they visit other websites in the advertising network of Google Ireland Ltd. and Meta Platforms Ireland Ltd. (marketing and advertising cookies and social)

7.4.         It is possible to check in the most popular web browsers which Cookies (including the period of operation of Cookies and their provider) being sent by the Online Store website in the following way:

In Chrome: (1) in the address bar, click on the lock icon on the left, (2) go to the "Cookies" tab.

In Firefox: (1) in the address bar, click on the shield icon on the left, (2) go to the "Allowed" or "Blocked" tab, (3) click the "Cross-site tracking cookies", "Social network trackers" or "Content" box with tracking elements"

In Internet Explorer: (1) click the "Tools" menu, (2) go to the "Internet Options" tab, (3) go to the "General" tab, (4) go to the "Settings" tab, (5) click the "View Files" box

In the Opera browser: (1) in the address bar, click on the lock icon on the left, (2) go to the "Cookies" tab.

in Safari browser: (1) click the "Preferences" menu, (2) go to the "Privacy" tab, (3) click the "Manage website data" box

Regardless of the browser, using tools available, e.g. on the website: https://www.cookiemetrix.com/ or: https://www.cookie-checker.com/

7.5.         By default, most web browsers available on the market accept cookies. Everyone can define the conditions for the use of cookies using the settings of their own web browser. This means that you can, for example, partially limit (e.g. temporarily) or completely disable the ability to save cookies - in the latter case, however, it may affect some functionalities of the Online Store (for example, it may be impossible to complete the Order path via the Order Form due to not remembering the Products in the basket during subsequent steps of placing an Order).

7.6.         Internet browser settings regarding Cookies are important from the point of view of consent to the use of Cookies by our Online Store - in accordance with the regulations, such consent may also be expressed through the Internet browser settings. Detailed information on changing cookie settings and deleting them yourself in the most popular web browsers is available in the browser's help section and on the following websites (just click on the link):

    in the Chrome browser
    in Firefox
    in Internet Explorer
    in the Opera browser
    in Safari browser
    in Microsoft Edge browser

7.7.         The Administrator may use the Google Analytics and Universal Analytics services provided by Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) in the Online Store. These services help the Administrator keep statistics and analyze traffic in the Online Store. The collected data is processed as part of the above services to generate statistics helpful in administering the Online Store and analyzing traffic in the Online Store. This data is aggregated. Using the above services in the Online Store, the Administrator collects data such as the sources and medium of obtaining people visiting the Online Store and how they behave on the Online Store's website, information about the devices and browsers from which they visit the website, IP and domain, geographical data, and demographic data (age, gender) and interests.

7.8.         It is possible for a given person to easily block information about their activity on the Online Store's website from being made available to Google Analytics - for this purpose, you can, for example, install a browser add-on provided by Google Ireland Ltd., available here: https://tools.google. com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.    Due to the possibility for the Administrator to use advertising and analytical services provided by Google Ireland Ltd. in the Online Store, the Administrator indicates that full information on the principles of processing data of persons visiting the Online Store (including information saved in Cookies) by Google Ireland Ltd. can be found in the privacy policy of Google services available at: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

7.10.       The Administrator may use the Piksel Meta service provided by Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland) in the Online Store. This service helps the Administrator measure the effectiveness of advertisements and find out what actions visitors to the Online Store take, as well as display tailored advertisements to these people. Detailed information about the operation of the Meta Pixel can be found at the following website address: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.11.       Managing the operation of the Meta Pixel is possible through the ad settings in your Facebook account: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8.    FINAL PROVISIONS

8.1.         The Online Store may contain links to other websites. The Administrator encourages you to read the privacy policy established there after going to other websites. This privacy policy applies only to the Administrator's Online Store.